ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡೇನಂದಿಹಳ್ಳಿಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಜಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೇರವೇರಿಸುವ ಶಿವನುಷ್ಠಾನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.