ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಯಶಸ್ವಿ ಫಲುನುಭವಿಗಳ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಸದರು