ಜೋಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮತ್ತು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.