ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಕುರಿತು ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಸದರು.