ನಿಂಬೆಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಶ್ರತಳಿ ಹಸು, ಮಣಕ ಮತ್ತು ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಬರಡು ಜಾನುವಾರು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಾಯಿತು.