ಶಿವಮೊಗ್ಗದ “ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ” ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.