ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಿನಣೆ ಕ್ಷಿತಿಜ ನೇಸರಧಾಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಜಂಗಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು