ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್‌ನ 100 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಸದರು.