ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬ್ಲಿಗೊಳ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ನೂತನ ಕಛೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.