ಚರಕ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಕೈಗಾರಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಭೀಮನಕೋಣೆ ವತಿಯಂದ ನಡೆದ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ.