ಬೈಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಉಪಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1.5 ಎಂವಿಎ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.