ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಮುಂಡುವಳ್ಳಿ-ಮೃಗಾವಧೆ ಮತ್ತು ಮೇಳಿಗೆ-ಹೊರಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.