ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ: ನಾಡಿನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸಂಸದರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ