ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ ಸಂಸದರು.