ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ದಿವಂಗತ ಎಚ್. ಎನ್ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಂಸದರು.