ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ"ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದಿನ" – ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಇಂದು ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಘದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Posted by B Y Raghavendra on Sunday, 12 April 2020

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ

“ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದಿನ” – ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಇಂದು ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಘದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.Leave a Reply