ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳಸಿಕೊಂಡರೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ