ಡಿಪೋ ಆರಂಭವಾದರೆ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬಸ್ ಸೇವೆ : ರಾಘವೇಂದ್ರ