ಉತ್ತಮ ಅರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ : ಬಿವೈಆರ್