‘ಮಕ್ಕಳ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು’