ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ