ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ: ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್