ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ: ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ