ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ 3-4 ಎಂಪಿ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಿ: ಗೌಡರಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಸವಾಲು