ಸಿಗಂದೂರು, ಹಸಿರುಮಕ್ಕಿ ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ: ಬಿ ಎಸ್ ವೈ