ಜಾತಿ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ: ಬಿ ಎಸ್ ವೈ