ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ

ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಂಸದ-ಶಾಸಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು… ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥಕ ಎನ್ನುವಂತೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಚೇತನ ಶ್ರೀ ಬೂಕನಕೆರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಘವೇಂದ್ರ.

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 19-2-2020 , ಪುಟ 2