ಸಾಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಾಸಕ ಹಾಲಪ್ಪರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 24-2-2020 , ಪುಟ 5