ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆ

ಪ್ರಜಾ ವಾಣಿ 19-2-2020 , ಪುಟ 2