ಸುಣ್ಣದಕೋಪ್ಪ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನೇರಲಗಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೆಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.