ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಅಗತ್ಯ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 8-1-2020 , ಪುಟ 3


Leave a Reply