ಅಂತರ್ಜಲ ಬತ್ತಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲಿನ ನಿರಂತರ ಪ್ರಹಾರ ಕರಣLeave a Reply