ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳಿವುLeave a Reply