ವೀರಶೈವ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳಿಗೂ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ಧರ್ಮLeave a Reply