ಖಾಸಗೀಕರಣ ತೀರ್ಮಾನ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯLeave a Reply