ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಸ್ತಾಂತರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯLeave a Reply