ಮೈತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅಧಿಕLeave a Reply