ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣಾ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲLeave a Reply