ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಅಸಾಧ್ಯ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆLeave a Reply