ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೂ 5000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆLeave a Reply