ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ: ರೈತರಿಗೆ ರೂ3 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯLeave a Reply