ಕೆರೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ: ಶಾಸಕLeave a Reply