ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 70 ಕುಡಿವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 9-05-2016 ,  ಪುಟ 2Leave a Reply