ಹಿರೇಕಲವತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಬಸವಣ್ಣ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಿವೈಆರ್