ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ದಿನಾಂಕ 22-09-2015 ಮಂಗಳವಾರ

BYR 3Leave a Reply