ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಬುದ್ದಿ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ: ಶಾಸಕ ಬಿ. ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ

Echi 25-08-2015 page 03
ಎಚ್ಚರಿಕೆ 25-08-2015, ಪುಟ 03

 Leave a Reply