ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆ ಅರ್ಥಹೀನ

ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 29-6-2015, ಪುಟ 5
ಸುವರ್ಣ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ 29-6-2015, ಪುಟ 5


Leave a Reply