‘ಮಾಧ್ಯಮದ ಭರಾಟೆಯಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆ ಸತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ’Leave a Reply