ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ