ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 31-03-2018 ಪುಟ 5